Η ITCScom ΕΠΕ η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών και των ΤΠΕ και είναι Μέλος της Σύμπραξης, για την υλοποίηση ερευνητικού έργου στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020), με κωδικό Τ1ΕΔΚ-04021 και τίτλο «GreenWaterDrone - Ανάπτυξη και Εφαρμογή Καινοτόμου και Οικονομικού Συστήματος, για τον Ακριβή & Δυναμικό Προγραμματισμό της Άρδευσης και την Επιτήρηση Καλλιεργειών».

Στο πλαίσιο του έργου αυτού, ενδιαφέρεται να αναθέσει (σύμφωνα με το υπ.αρ. 62/12-03-2021 Πρακτικό ΓΣ) σε συνεργάτες με σύμβαση μίσθωσης έργου, τα παρακάτω αντικείμενα:

Ημερομηνία  Τίτλος Αντικειμένου
12/03/2021 Παροχή υπηρεσίας για το έργο: «Εκπόνηση Αναφοράς-Έκθεσης για τη Συλλογή και Επεξεργασία, Ανάλυση Στοιχείων Αγοράς Υπηρεσιών Εποπτείας Καλλιεργειών και Σχεδιασμού Αρδευτικής Πολιτικής», για το Παραδοτέο με τίτλο «Π18 Επιχειρηματικά Μοντέλα & Σχέδια Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων» (ΚΩΔ.21-01)
12/03/2021 Παροχή υπηρεσίας για το έργο: «Εκπόνηση Χρηματοοικονομικών σεναρίων-παραδοχών», του Παραδοτέου με τίτλο «Π18 Επιχειρηματικά Μοντέλα & Σχέδια Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων» (ΚΩΔ.21-02)
12/03/2021 Παροχή υπηρεσίας για το έργο: «Εκπόνηση Αναφοράς-Έκθεσης για την αξιολόγηση μεθοδολογίας του Συστήματος GWD», του Παραδοτέου με τίτλο «Π18 Επιχειρηματικά Μοντέλα & Σχέδια Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων» (ΚΩΔ.21-03)
12/03/2021 Παροχή υπηρεσίας για το έργο: «Εκπόνηση σεναρίων εμπορικής αξιοποίησης» του Παραδοτέου, με τίτλο «Π18 Επιχειρηματικά Μοντέλα & Σχέδια Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων» (ΚΩΔ.21-04)

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και η ανάθεση πολλαπλών αντικειμένων στον ίδιο συνεργάτη, είναι δεκτή εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις για τα αντικείμενα που θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον.

Η ITCScom ΕΠΕ η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών και των ΤΠΕ και είναι Μέλος της Σύμπραξης, για την υλοποίηση ερευνητικού έργου στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020), με κωδικό Τ1ΕΔΚ-04021 και τίτλο «GreenWaterDrone - Ανάπτυξη και Εφαρμογή Καινοτόμου και Οικονομικού Συστήματος, για τον Ακριβή & Δυναμικό Προγραμματισμό της Άρδευσης και την Επιτήρηση Καλλιεργειών».

Στο πλαίσιο του έργου αυτού, ενδιαφέρεται να αναθέσει (σύμφωνα με το υπ.αρ. 49/20-09-2018 Πρακτικό ΓΣ) σε συνεργάτες με σύμβαση μίσθωσης έργου, τα παρακάτω αντικείμενα:

Ημερομηνία  Τίτλος Αντικειμένου
 20/09/2018 Εκπόνηση Αναφοράς-Έκθεσης με τίτλο «Δορυφορικά Συστήματα Τηλεπισκόπησης», του Παραδοτέου με τίτλο «Υφιστάμενες Τεχνολογίες και Τάσεις για Εξοικονόμηση Αρδευτικών Υδάτων» (ΚΩΔ.18-01)
 20/09/2018 Εκπόνηση Αναφοράς-Έκθεσης με τίτλο «Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα (UAV): Τεχνοοικονομικές Τάσεις», του Παραδοτέου με τίτλο «Υφιστάμενες Τεχνολογίες και Τάσεις για Εξοικονόμηση Αρδευτικών Υδάτων» (ΚΩΔ.18-02)
 20/09/2018 Εκπόνηση Αναφοράς-Έκθεσης με τίτλο «Κατηγορίες Χρηστών του Συστήματος και Σχετικά Χαρακτηριστικά», καθώς και τη Σύνταξη Ερωτηματολογίων Παραγωγών (Ομάδα 4 - Στοιχεία Υπηρεσιών)», του Παραδοτέου με τίτλο «Απαιτήσεις Χρηστών Συστήματος» (ΚΩΔ.18-03)
20/09/2018 Εκπόνηση Αναφορών-Εκθέσεων με τίτλο: «Διαστασιολόγηση του Συστήματος- Χαρακτηριστικά» και «Μετάβαση από υπάρχοντα συστήματα» του Παραδοτέου, με τίτλο «Απαιτήσεις Χρηστών Συστήματος» (ΚΩΔ.18-04) 
20/09/2018 Παροχή υπηρεσίας για το «Σχεδιασμό - Ανάλυση Εικαστικού-Υπηρεσιών και Ανάπτυξη Αρχικού Περιεχομένου Ιστότοπου», του   Παραδοτέου με τίτλο «Ιστότοπος Έργου και Υπηρεσιών συστήματος» (ΚΩΔ.18-05)

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και η ανάθεση πολλαπλών αντικειμένων στον ίδιο συνεργάτη, είναι δεκτή εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις για τα αντικείμενα που θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον.

Η ITCScom ΕΠΕ η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών και των ΤΠΕ και είναι Μέλος της Σύμπραξης, για την υλοποίηση ερευνητικού έργου στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020), με κωδικό Τ1ΕΔΚ-04021 και τίτλο «GreenWaterDrone - Ανάπτυξη και Εφαρμογή Καινοτόμου και Οικονομικού Συστήματος, για τον Ακριβή & Δυναμικό Προγραμματισμό της Άρδευσης και την Επιτήρηση Καλλιεργειών».

Στο πλαίσιο του έργου αυτού, ενδιαφέρεται να αναθέσει (σύμφωνα με το υπ.αρ. 50/20-09-2018 Πρακτικό ΓΣ) σε συνεργάτες με σύμβαση έργου, την Εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας-Τεχνοοικονομική Ανάλυση του Έργου «Green Water Drone – Ανάπτυξη και Εφαρμογή Καινοτόμων και Οικονομικού Συστήματος, για τον Ακριβή και Δυναμικό Προγραμματισμό της Άρδευσης και την Επιτήρηση Καλλιεργειών» με κωδικό Τ1ΕΔΚ-04021 της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ», της Σύμπραξης με χρονική διάρκεια 3 μήνες και με αμοιβή 15.000,00€.

Η μελέτη θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια:

  1. Εισαγωγή
  2. Εσωτερικό περιβάλλον: αντικείμενο & δομή του έργου
  3. Εξωτερικό περιβάλλον: αγορές, τάσεις
  4. Ποιοτική ανάλυση (SWOT)
  5. Πλάνο Εμπορικής Αξιοποίησης

Ο υπεργολάβος θα πρέπει να διαθέτει σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση σύνθετων έργων πληροφορικής.

Η ITCScom, ενδιαφέρεται για στελέχη με ταλέντο, γνώση και εμπειρία σε εξειδικευμένους τομείς, που συμμερίζονται τους στόχους και τις αξίες της εταιρείας.

Εδώ έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για τις θέσεις εργασίας που αφορούν την εταιρεία μας και να υποβάλλετε αίτηση για τη θέση που σας ενδιαφέρει.

Μπορείτε επίσης, εφόσον το επιθυμείτε, να μας στείλετε το Βιογραφικό σας Σημείωμα, με σκοπό την αξιοποίησή του για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών. 

Θέσεις Απασχόλησης
Η ITCScom ΕΠΕ η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών και των ΤΠΕ και είναι συντονιστής εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ» για την πράξη «Πρωτοβουλία για την ενθάρρυνση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας», στο πλαίσιο των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ)», ενδιαφέρεται να αναθέσει (σύμφωνα με το υπ.αρ. 27/30-12-2013 Πρακτικό ΓΣ) σε συνεργάτες με σύμβαση έργου (Αρ. Πρωτ. γνωστοποίησης στον ΟΑΕΔ 108/03.01.14), τα παρακάτω αντικείμενα:

 Ημερομηνία  Αντικείμενο Έργου
03/01/2014

Εκπόνηση μελέτης με τίτλο "Καταγραφή Κοινωνικών Επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αθήνας" (ΚΩΔ.10-04)

03/01/2014

Συλλογή & επεξεργασία στοιχείων για τη μελέτη "Καταγραφή Κοινωνικών Επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αθήνας" (ΚΩΔ.10-05)

03/01/2014

Επίλυση & Διαχείριση Θεμάτων (InfoDesk)  (ΚΩΔ.10-06)

03/01/2014

Εξυπηρέτηση – Συμβουλευτική Υποστήριξη Ωφελουμένων-Ενδιαφερομένων-Συμμετεχόντων (InfoDesk)  (ΚΩΔ.10-07) 

03/01/2014

Εξυπηρέτηση – Συμβουλευτική Υποστήριξη Ωφελουμένων-Ενδιαφερομένων-Συμμετεχόντων (InfoDesk)  (ΚΩΔ.10-08)

03/01/2014

Εξυπηρέτηση – Συμβουλευτική Υποστήριξη Ωφελουμένων-Ενδιαφερομένων-Συμμετεχόντων (InfoDesk)  (ΚΩΔ.10-09)

03/01/2014

Σχεδιασμός & Ανάλυση Διαδραστικής Πύλης  (ΚΩΔ.10-10)

03/01/2014

Ανάπτυξη Διαδραστικής Πύλης και Διαχείριση Περιεχομένου (ΚΩΔ.10-11)

03/01/2014

Ανάπτυξη Διαδραστικής Πύλης και Διαχείριση Περιεχομένου (ΚΩΔ.10-12)

03/01/2014

Διαχείριση Περιεχομένου & Λειτουργία Διαδραστικής Πύλης (ΚΩΔ.10-13)

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και η ανάθεση πολλαπλών αντικειμένων στον ίδιο συνεργάτη, είναι δεκτή εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις για τα αντικείμενα που θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον. Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Social Media

Green Water Drone

ΤοπΣΑ

Login Form

Newsletter

Επικοινωνία

Πρωτεσιλάου 75 & Πάριδος 63, 13122 Ίλιον Αττική

Τηλ.: +30 210 2621410 

Fax: +30 210 2621410 

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Scroll to top